บริการติวเตอร์สอนพิเศษ

ปัจจุบันการเรียน การสอน ในโรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ปกครองได้ส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทำให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เองทำให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงหลังทำให้ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกสถาบันกวดวิชา และ วิชาที่ต้องการเรียนได้ตวามความเหมาะสมของตนเอง

บริการติวเตอร์สอนพิเศษ คือ ธุรกิจที่บริการด้านการศึกษา โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้เรียน และ ติสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ โดยจะกำหนดหลักสูตรในการเรียน ระยะเวลาในการเรียน การเรียนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีการวางแผนทั้งหมด เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเรียน เพราะจุดประสงค์หลักของธุรกิจนี้จะเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพราะ ถ้าสามารถทำให้ผู้เรียนมีความพอใจ หรือ สามารถเรียนจบจากหลักสูตรไปแล้ว สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ สอบเข้าทำงานต่างๆ ได้ ก็จะมีเครดิตที่ดี สามารถนำไปต่อยอดในการหาลูกค้า หรือ ผู้เรียนต่อไป เพราะธุรกิจนี้ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด